VIH NAN MA

DISKRIMINASYON

Diskriminasyon sou baz sitiyasyon VIH entèdi alafwa nan lwa Eta ak lwa federal yo kont diskriminasyon, tankou Lwa federal lan pou Ameriken ki gen Andikap yo (American with DIsabilities Act, ADA).

Lwa sa yo pwoteje tout moun ki gen VIH, yo sispèk ki gen VIH ak moun ki “asosye” ak yon moun ki gen VIH.

Ou pwoteje kont diskriminasyon sou baz sitiyasyon VIH ou nan:

  • Travay: Yo pa ka refize ou travay, revoke ou oswa fè diskriminasyon kont ou nan lòt fason nan travay ou akoz sitiyasyon VIH ou. Massachusetts entèdi tou yon patwon egzije yon tès VIH oswa mande sitiyasyon VIH ou.
  • Lojman
  • Kredi
  • Aranjman piblik: Yon aranjman piblik se yon biznis oswa kote ki louvri pou piblik lan. Li gen ladan l kabinè doktè ak lopital yo, ba, restoran, klèb sante, ak ajans ki founi sèvis yo. Yo pa ka refize ou aksè oswa trete ou yon fason diferan nan okenn nan kote sa yo sou baz sitiyasyon VIH ou.
  • Edikasyon
  • Swen sante
  • Sèvis gouvènman Eta a oswa lokal yo

VI PRIVE

Yo entèdi founisè medikal yo revele bay pèsòn rezilta tès VIH ou an oswa sitiyasyon ou amwenske ou bay konsantman presi ou alekri.

Si yon founisè medikal vyole entèdikasyon sa a, ou gen bon jan dwa nan kad lwa Massachusetts la pou pousuiv yo pou domaj.

Si yon moun ki pa yon founisè medikal (pa egzanp: patwon ou oswa mèt kay ou an) revele sitiyasyon VIH ou bay lòt moun, ou gen dwa pou angaje pousuit nan kad lwa jeneral sou vi prive an nan Massachusetts.

Patwon potansyèl ou an pa ka mande pou sante oswa andikap ou anvan yo fè yon òf travay.

ADA a pèmèt egzamen medikal ak kesyon sou sante apre yon òf travay toutotan yo poze tout anplwaye yo nan kategori sa a menm kesyon yo.

TÈS

Yo pa ka egzije ou pran yon tès VIH nan okenn sikonstans.

Konsantman oral ou obligatwa pou ou teste. Si ou gen mwens pase 18 lane, ou ka bay konsantman ou pou teste san pèmisyon paran ou.

Ou ka gen dwa pou resevwa PrEP san pèmisyon paran ou yo, si yo pa ak ou nan kabinè doktè an.

Tès VIH/IST ak Resous pou Konsèy yo

Parantalite Planifye – Tès VIH/IST ak swen sante seksyèl

Fenway Health – espesyalize nan swen sante pou kominote LGBTQ an ak moun yo k ap viv ak VIH/SIDA

BAGLY – Boston Alliance of LGBTQ Youth

Boston GLASS – yon kokennchenn sèvis pou Jenès LGBTQ a, ansanm ak tès VIH lan

ARANJMAN REZONAB

Lwa kont diskriminasyon sou andikap egzije “aranjman rezonab” nan travay (ak anpil lòt anviwonnman tou).
“Aranjman rezonab” se yon modifikasyon politik/pwosedi pou pèmèt yon anplwaye ki gen yon andikap reyalize travay lan.

ASIRANS POU ANDIKAP

Si ou pa kapab travay epi ou sou SSDI oswa asirans prive pou andikap, li enpòtan pou travay trè pwòch ak founisè medikal ou yo pou asire ou dokimantasyon medikal lan sipòte bezwen pèmanan ou an pou asirans pou andikap lan.

LIPODSITWOFI

Plan sante prive MA yo ak MassHealth dwe founi kouvèti pou tretman lipodistwofi. Ou ka aprann plis nan www.GLAD.org/TLC

VIH PA YON KRIM

Gen lwa nan lòt Eta yo ki egzije piblikasyon oswa kriminalizasyon transmisyon VIH lan. Lwa sa yo te pase sa gen plizyè deseni sou baz stigmatizasyon ak inyorans apwopo viris lan. Erezman, pa gen okenn lwa nan Massachusetts ki kriminalize transmisyon VIH lan.

GLAD Answers ka ede ou:

  • Konprann kijan pou depoze yon plent si yo fè diskriminasyon kont ou nan travay ou, yon aranjman piblik, lojman, jwenn kredi, oswa nan lekòl.
  • Konprann sa li vle di pou mande yon “aranjman rezonab” nan travay ou.
  • Konprann dwa ou yo konsènan ak teste pou VIH epi fè yo kenbe rezila tès yo prive.

RESOUS GLAD

Pou plis enfòmasyon apwopo dwa ak pwoteksyon ou yo, e pou referans, ou ka kontakte GLAD Answers, liy gratis ak konfidansyèl GLAD lan pou enfòmasyon jiridik. Resous ou pou dwa jiridik LGBTQ ak VIH ou yo!
GLAD Answers | GLAD
L–V 1:30–4:30 p.m. EST
Jen 2020