Jenès LGBTQ an nan Depatman Sistèm Sèvis pou Jèn yo

TOUT JÈN, ANSANM AK JENÈS LGBTQ AN, GEN DWA POU YO ANSEKIRITE NAN SISTÈM DYS MASSACHUSETTS LAN

Ou gen dwa ak tretman egal epi gen aksè ak sèvis ki apwopriye pandan ou nan sistèm jistis pou minè yo.

Ou gen dwa ak plasman ki san danje epi apwopriye ki san diskriminasyon oswa asèlman sou baz oryantasyon seksyèl oswa idantite oubyen ekspresyon seksyèl ou yo sispèk oswa ki vre.

Si ou gen yon avoka, avoka ou an ta dwe reprezante ou pou ba ou tout soutyen ou bezwen epi san patipri sou baz sitiyasyon LGBTQ ou an.

Ou gen dwa pou ou lib apwopo oryantasyon seksyèl ak idantite oswa ekspresyon seksyèl ou.

Ou gen dwa pou yo idantifye ou ak non epi pwonon ou chwazi yo epi mete abiman ki koyeran ak idantite seksyèl ou.

Ou gen dwa ak pwoteksyon kont abi fizik, emosyonèl oswa seksyèl nan men lòt jèn oswa pèsonèl etablisman an.

Yon reyaksyon etablisman ak asèlman oswa vyolans kont ou yo pa ka se deplase ou nan yon etablisman ki plis limite ou oswa izole ou.

Yo pa ka separe ou oswa klase ou antanke yon predatè seksyèl sou baz mit jèn LGBTQ yo atake lòt jèn yo.

Yo pa ka disipline ou dèske ou angaje nan konduit womantik oswa seksyèl ki apwopriye ak laj ou ki pa t ap pini ant de jèn ki gen sèks diferan.

Ou dwe gen aksè ak swen sante medikal oswa mantal, alafwa pou sèvis jeneral yo ak pou nenpòt sèvis medikal ki gen dwa inik pou ou antanke yon jèn LGBTQ.

Swen medikal pa ta dwe bay sou kondisyon bon konpòtman ou oswa yo refize yo antanke yon pinisyon.

Lwa Massachusetts pwoteje ou kont yon terapet k ap eseye chanje oryantasyon seksyèl oswa idantite seksyèl ou.

Ou gendwa rapòte enkyetid pou swen oswa tretman konsènan yon anplwaye oswa yon lòt jèn atravè Pwosesis Doleyans Jèn lan oswa yon anplwaye.

Dosye Kriminèl Minè yo ak Eliminasyon yo

Eliminasyon: Dapre lalwa, fè efase dosye ou rele eliminasyon. Apre dosye ou elimine, ou ka legalman di ou pa gen okenn dosye kriminèl.

Gen dosye kriminèl ou ki efase pou toutan ka fè yon diferans lè ou ap aplike pou travay, lojman ak lòt nesesite ankò.

Sèlman kèk kalite dosye kriminèl ka efase. Kèk egzanp dosye ki kalifye se sa yo ki lye ak:

  • Ekri sou mi
  • Gen dwòg sou ou epi distribiye l
  • Move konduit
  • Vòl
  • Pwostitisyon

Ou ta dwe pale ak avoka ou apwopo si dosye ou an kalifye ou pa, e kijan pou mande eliminasyon si l kalifye.

Pou plis enfòmasyon sou dosye kriminèl, vizite: Greater Boston Legal Services Oswa kontakte yo: www.gbls.org/contact_us oswa (617) 371-1234.

Lòt Resous:

National Equity Project

Black and Pink

Citizens for Juvenile Justice

Nan Fwaye Akèy? Yon Fwaye An Gwoup? Ou ap pran Sèvis DCF?

Ou gen dwa pou yo trete ou avèk swen epi respè, e pou yo konfime ou pou moun ou ye an.

Ou gen dwa ak plasman ki san danje epi apwopriye nan sistèm byennèt timoun lan, san diskriminasyon ak asèlman sou baz oryantasyon seksyèl oswa idantite oubyen ekspresyon seksyèl ou.

Ou gen dwa pou ou lib anba asèlman ak abi sou baz oryantasyon seksyèl oswa idantite oubyen ekspresyon seksyèl yo sispèk oswa ki vre nan plasman fwaye akèy yo. Sa vle di ou ta dwe pwoteje kont alafwa chòk fizik epi emosyonèl nan plasman yo, e yo ta dwe plase ou ak moun k ap pran swen yo ki pral asire sekirite ak byennèt ou andeyò fwaye an.

Ou gen dwa pou ou lib apwopo oryantasyon seksyèl ak idantite epi ekspresyon seksyèl ou.

Ou gen dwa pou yo idantifye ou ak non epi pwonon ki ale ak idantite seksyèl ou epi pou ou mete abiman ki koyeran ak idantite seksyèl ou.

Lwa Massachusetts pwoteje ou kont yon terapet k ap eseye chanje oryantasyon seksyèl oswa idantite seksyèl ou.

Ou gen dwa ak tretman egal epi gen aksè ak sèvis ki apwopriye pou oryantasyon seksyèl ou oswa idantite oubyen ekspresyon seksyèl ou pandan ou nan pwogram byennèt timoun lan.

Ou dwe gen aksè ak swen sante medikal oswa mantal.

Ou ta dwe jwenn tretman egal ak jenès etewoseksyèl lan ak jenès ki konfòme l ak idantite seksyèl yo, ansanm ak konsènan manifestasyon afeksyon ki apwopriye ak laj ou.

Ou ta dwe gen aksè ak dokiman epi resous ki pou ede ou, ansanm ak GSA yo nan lekòl yo epi ak gwoup soutyen kominotè yo.

Ou gen resous

Gen liyezon LGBTQ nan DCF ki ka ede ou jwenn resous. Pou ou konekte ak youn, kontakte Prezidan Liyezon LGBTQ yo nan Eta a, Effie Molina.

Kontakte Defansè Timoun lan ki ka ede ou si ou gen yon pwoblèm nan swen oswa gad DCF.

Gen yon Komisyon nan Massachusetts sou Jenès LGBTQ an ki gen resous ki gen ladan yo yon kat founisè afimasyon.

Pou plis enfòmasyon apwopo dwa ak pwoteksyon ou yo, e pou referans, ou ka kontakte GLAD Answers, liy gratis ak konfidansyèl GLAD lan pou enfòmasyon jiridik. Resous ou pou dwa jiridik LGBTQ ak VIH ou yo!
GLAD Answers | GLAD
L–V 1:30–4:30 p.m. EST
Jen 2020